Zmiana terminu festiwalu!

13. MFFA Animator odbędzie się: 3-9.10.2020

Przycisk_animator
Buy_ticket

Regulamin

REGULAMIN

13. Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych i Pełnometrażowych Filmów Animowanych ANIMATOR \ 2020 w Poznaniu

§ 1 WSTĘP

 1. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Filmów Animowanych ANIMATOR odbędzie się w terminie: 10-16. lipca 2020 w Poznaniu /Polska/.
 2. Organizatorem Festiwalu i Konkursu Filmów Animowanych ANIMATOR 2020 jest Estrada Poznańska, z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 8 Poznaniu (61-767), wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, nr wpisu RIK VII, NIP: 7770002010, REGON: 000279730. Głównym mecenasem Festiwalu jest Miasto Poznań. Konkurs Krótkometrażowych i Pełnometrażowych Filmów Animowanych ANIMATOR 2020, organizowany przez Estradę Poznańską będzie zwany w treści niniejszego Regulaminu Konkursem. 
 3. Szczegółowe informacje na temat profilu Festiwalu znajdują się na stronie internetowej Festiwalu: www.animator-festival.com

§ 2 WYMAGANIA REGULAMINOWE KONKURSU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH I PEŁNOMETRAŻOWYCH

 1. Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo. Podmiot, który zgłosił film do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych i Pełnometrażowych jest dalej zwany Zgłaszającym. Udział w Konkursie zobowiązuje do kompletnego wypełnienia karty zgłoszeniowej filmu . W przypadku zauważenia braków w zgłoszeniu, Zgłaszający będzie miał 7 dni od daty otrzymania od Organizatora korespondencji w tej sprawie, na uzupełnienie brakujących danych.
 2. Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji, nie przekraczające 30 minut i zrealizowane po 31 grudnia 2017.
 3. Do Konkursu Filmów Pełnometrażowych można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji, powyżej 40 minut i zrealizowane po 31 grudnia 2017.
 4. Filmy, które brały udział w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Animatora (brały udział w Selekcji Konkursowej) nie mogą być zgłaszane ponownie do udziału w Konkursie.
  Festiwal nie przyjmuje do Konkursu seriali, trailerów, reklam i czołówek. 
 5. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcji na Festiwalu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu na wniosek Komisji Selekcyjnej. Dyrektor Artystyczny ma również prawo zgłaszania do konkursu filmów poza Komisją Selekcyjną. W takim wypadku Dyrektor Artystyczny zaprasza producenta lub twórcę do zgłoszenia filmu do Konkursu. W razie zaakceptowania wskazanej propozycji oraz dopełnienia przez producenta lub twórcę wszystkich formalności, zostaje on zakwalifikowany do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 3 SELEKCJA KONKURSOWA FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH I PEŁNOMETRAŻOWYCH

 1. Selekcja filmów konkursowych obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
 2. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest łączne spełnienie następujących warunków:

      kompletne wypełnienie karty zgłoszeniowej filmu znajdującej się na stronie www.animator-festival.com, w tym załadowanie        min. 3 zdjęć dobrej jakości (min. 300dpi), streszczenia filmu (maks. 1000 znaków), biogramu (min. 500 znaków, maks. 1000          znaków) i zdjęcia reżysera (min. 300dpi) oraz listy dialogowej w języku angielskim w wersji cyfrowej
      terminowe przesłanie/wgranie cyfrowego pliku wideo ( MP4, MOV, AVI – wielkość pliku: 1 GB max.) na konkursowy serwer FTP:

      FTP Username: competition@animator-festival.com
      FTP Server: ftp.animator-festival.com
      Password: AnimatorFestival
      FTP & explicit FTPS port: 21

     Lub linku do pobrania filmu poprzez serwisy WeTransfer, Dropbox, Vimeo (z opcją Download), etc. na adres e-mail:           competition@animator-festival.com . 

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu do Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej.
  W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego, niedokładnego wypełnienia karty zgłoszeniowej lub niedopełnienia innych    wymogów formalnych, Organizator nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.
  Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu. Zgłaszający pokrywa wszelkie koszty zgłoszenia, w tym przesłania kopii    przeglądowej filmu. Kopie przeglądowe nie będą zwracane i zostaną przekazane do archiwum Festiwalu. 
  4. Termin zgłaszania filmów do selekcji konkursowej upływa 19 marca 2020.
  5. Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za przesłany film. Zgłaszający gwarantuje, że film jest oryginalny i wolny od    wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności że własnościowe oraz osobiste i majątkowe prawa    autorskie do filmu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Zgłaszającemu. W przypadku wyjścia na jaw okoliczności, iż    Zgłaszający nie dysponował w/w uprawnieniami, zobowiązany on będzie do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód    powstałych z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, a w      szczególności praw autorskich. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi proces o naruszenie    jakichkolwiek praw do filmu, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, Zgłaszający zobowiązany będzie pokryć    koszty  zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia    sprawy.
  6. W razie niezakwalifikowania filmu do dalszego udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych zgłaszający udziela    Organizatorowi prawa (licencji) do dwukrotnego publicznego wyświetlenia filmu na Festiwalu w ramach specjalnego bloku    filmów pozakonkursowych (Animator bez selekcji) poprzedzającego Festiwal. Licencja ma charakter nieodpłatny, niewyłączny      oraz jest nieograniczona terytorialnie. Filmy będą prezentowane z angielskimi napisami. Widzowie pokazów pozakonkursowych    wybiorą jeden z nich, który dostanie się do konkursu filmów krótkometrażowych. Listę filmów wybranych do pokazów    pozakonkursowych Organizator ogłosi najpóźniej 10 dni przed festiwalem.
  Wymagania selekcji nie dotyczą sekcji tematycznych i pokazów specjalnych Festiwalu.

  § 4 KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH I PEŁNOMETRAŻOWYCH

  1. O dopuszczeniu filmu zgłaszający zostaną poinformowani najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu pocztą elektroniczną, faxem lub pocztą. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do udziału w pokazach konkursowych. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych. Lista filmów uczestniczących w konkursie umieszczona zostanie na stronie www.animator-festival.com do dnia 1. czerwca 2020.
  2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do konkursu, zgłaszający zobowiązany jest do przesłania organizatorom kopii festiwalowej filmu, w terminie 7 dni, lecz nie później niż do dnia 29 maja 2020 roku na adres competition@animator-festival.com (w przypadku kopii cyfrowych) lub na adres Biura Festiwalu ANIMATOR
   Estrada Poznańska
   ul. Masztalarska 8
   PL 61-767 Poznań
   POLAND
   Brak przesłania kopii festiwalowej filmu w ww. terminie skutkuje wykluczeniem z Konkursu. 
  3. Do pokazów konkursowych akceptowane są następujące nośniki:
   - DCP (preferowane)
   - wysokiej jakości cyfrowy plik video
   Rozdzielczości:
   HD 1280x720
   Full HD 1920x1080 (lub wyższa)
   Kodeki:
   MP4, MOV (kodek H.264)
   Napisy:
   - napisy powinny być zintegrowanie (burned in) z filmem
   Uwagi dodatkowe:
   - kopie cyfrowe nie mogą zawierać przeplotu
  4. Kopia festiwalowa powinna zostać nadesłana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w idealnym stanie technicznym. Kopie - przeglądowe jak i festiwalowe - muszą posiadać napisy w języku angielskim. Zgłaszający spoza Polski zobowiązani są udostępnić organizatorom listę angielskich napisów potrzebne do wykonania polskich napisów do filmu. 
  5. Autor zobowiązany jest do posiadania praw autorskich do muzyki wykorzystanej w filmie.

   § 5 NAGRODY

   1. Międzynarodowe jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych powołane przez Organizatorów przyzna następujące nagrody regulaminowe:
    a/ GRAND PRIX / Złoty Pegaz / 45 000 zł brutto – dla reżysera/ reżyserki filmu
    II Nagroda / Srebrny Pegaz/ 20 000 zł brutto – dla reżysera/ reżyserki filmu
    III Nagroda /Brązowy Pegaz/ 10 000 zł brutto – dla reżysera/ reżyserki filmu
    b/ NAGRODY SPECJALNE
    – nagroda za film muzyczny/ muzykę / 7 000 zł brutto – dla reżysera/ reżyserki filmu, jeżeli werdykt Międzynarodowego Jury Konkursu będzie stwierdzał, że jest to nagroda za film muzyczny; bądź dla autora/autorki muzyki do filmu, jeżeli werdykt Międzynarodowego Jury Konkursu będzie stwierdzał, że jest to nagroda za muzykę do filmu; lub 3 500 zł brutto dla reżysera/ reżyserki filmu i 3 500 zł brutto autora/autorki muzyki do filmu
    - nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za najlepszy film studencki dla reżysera / reżyserki filmu.
   2. Międzynarodowe jury Konkursu Filmów Pełnometrażowych powołane przez Organizatorów przyzna nagrodę za film pełnometrażowy w wysokości 35 000 zł brutto – 17 500 zł brutto dla reżysera/ reżyserki i 17 500 zł brutto dla producenta filmu.
   3.  W ramach Konkursu Filmów Krótkometrażowych przyznana zostanie również (przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu) nagroda - im. Wojciecha Juszczaka za szczególne walory artystyczne, w wysokości 5 000 zł brutto – dla reżysera / reżyserki filmu oraz Nagrody Publiczności za najlepszy film krótkometrażowy oraz pełnometrażowy – dla reżysera / reżyserki filmu. 
   4. Jury może w szczególnych wypadkach przydzielić nagrodę innej osobie niż reżyser/reżyserka filmu. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Członkowie Jury nie są zobowiązani do wyjaśniania swoich postanowień.
   5.  Po uzgodnieniu z Organizatorami i zgodnie z werdyktem Międzynarodowego Jury Konkursu mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe (również o charakterze indywidualnym), fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje. 
   6. Nagroda jest, co do zasady wypłacana w polskich złotych. Od przyznanych nagród potrącone zostaną podatki, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Nagroda zostanie wypłacona po dokonaniu stosownych potrąceń. Nagroda może być przeliczona na dolary amerykańskie lub Euro, w przypadku gdy bank Laureata nie będzie przyjmować pieniędzy w polskiej walucie.
    Laureat jest zobowiązany do przesłania na adres: competition@animator-festival.com, w formie elektronicznej, wypełnionego podpisanego formularza oświadczenia, który otrzyma od Organizatora, w ciągu 14 dni od daty otrzymania go. Oświadczenie musi zawierać informację w jakiej walucie ma zostać wypłacona nagroda:  dolar, euro, polski złoty. Nagroda zostanie przeliczona na walutę podaną w oświadczeniu po średnim kursie NBP z dnia, w którym ogłoszono werdykt. Jeżeli bank laureata nie przyjmie pieniędzy we wskazanej w oświadczeniu walucie, Laureat poniesie koszty wszelkich opłat i prowizji bankowych. Nagroda zostanie wypłacona przelewem na konto bankowe, w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego oświadczenia, o którym mowa powyżej. 
   7. Organizator Festiwalu wyraża wolę niewyłącznej dystrybucji nagrodzonych na festiwalu krótkometrażowych filmów w formie wydawnictwa DVD pod tytułem "Animator 2020 - FILMY NAGRODZONE".
    Opłaty zostaną uzgodnione w toku rozmów po festiwalu. W przypadku, gdy oczekiwania dotyczące opłaty licencyjnej będą wyższe niż możliwości finansowe Organizatora, prawa do filmu nie zostaną zakupione. Jeżeli natomiast Strony dojdą do porozumienia, zostanie podpisana Umowa dotycząca przeniesienia praw autorskich, której wzór zostanie przesłany do producentów filmu przez Organizatora po zakończeniu konkursu. Nabycie praw do dystrybucji filmu zależy od woli Organizatora, a niniejszy zapis w żadnym wypadku nie stanowi podstawy prawnej do występowania przez Laureata z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Organizatora, w szczególności finansowymi bądź roszczeniami o zawarcie umowy dystrybucji.

   § 6 PRZESYŁKA, UBEZPIECZENIE I ZWROT KOPII FILMOWYCH NA DYSKACH HDD/SSD

   1. Koszty transportu kopii przeglądowych i kopii festiwalowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 5 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”. 
   2. Kopie filmowe DCP na zewnętrznych dyskach twardych (HDD/SSD) lub pendrive, stanowiące kopie festiwalowe zwracane będą na koszt Organizatora w terminie 2 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez Zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię festiwalową filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. 
   3. Organizator Festiwalu ubezpiecza nadesłane kopie festiwalowe DCP (na zewnętrznych dyskach twardych HDD/SSD lub pendrive) od zniszczenia, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej w okresie ich posiadania. Organizator Festiwalu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii festiwalowej od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej. Odpowiedzialność Organizatora za uszkodzenie lub zagubienie kopii jest ograniczona do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych w Polsce (kopia standardowa). 
   4. Uszkodzenie kopii festiwalowej musi być zgłoszone do biura Festiwalu na piśmie w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu oraz przed następnym pokazem na kolejnym Festiwalu. Niezgłoszenie uszkodzenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym skutkuje trwałym wyłączeniem odpowiedzialności Organizatora za kopię festiwalową.

    § 7 DANE OSOBOWE

   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-VII.
   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@estrada.poznan.pl.
   3. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym realizacji zgłoszenia na Międzynarodowy Konkurs Festiwalu ANIMATOR.
   4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Międzynarodowego Konkursu Festiwalu ANIMATOR.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują lub upoważniają Estradę Poznańską do przetwarzania danych osobowych.
   6. Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   9.  Przetwarzanie obejmuje dane wymienione na formularzu zgłoszeniowym. Zgłaszający na formularzu podaje obok swoich danych, dane reżysera, autora muzyki, producenta i dystrybutora. Zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę ww. osób na podanie wskazanych danych oraz poinformował ich, w jakim celu dane będą wykorzystywane oraz kto jest administratorem danych. Przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe:
    imię i nazwisko/ nazwa,
    adres,
    adres poczty elektronicznej,
    numer telefonu, 
   10. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, wyświetlania filmu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz w celu przesyłania informacji o następnych edycjach konkursu oraz innych działaniach podejmowanych w ramach Festiwalu Animator. Powyższe informacje nie mają charakteru informacji handlowej.

    § 8 POKAZY 

   1. Wzięcie udziału przez Zgłaszającego w konkursie oznacza udzielenie przez niego nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlenie filmu w ramach Konkursu. Pokazy filmów konkursowych podczas Festiwalu w ramach licencji mogą się odbyć nie więcej niż cztery (4) razy. Zgłaszający zobowiązuje się nie wycofywać filmu z Festiwalu po selekcji konkursowej.
   2. Zgłaszający film udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach, etc.) do publikacji festiwalowych (druki, strona, social media, informacje prasowe, etc) oraz do promocji Festiwalu w mediach. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do powyższych materiałów promocyjnych. W razie zgłoszenie przez jakikolwiek podmiot do Organizatora roszczeń związanych z ww. materiałami promocyjnymi, Zgłaszający jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. 
   3.  Zgłaszający film udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania fragmentów filmu dowolnie wybranych przez Organizatora (trailer lub fragment filmu do 30 sekund) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Festiwalem tj. druk, strona internetowa, social media, materiały prasowe, Internet, media (radio, telewizja, kino itp.).
   4.  Producenci nagrodzonych na Festiwalu filmów udzielają nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na zorganizowanie przez Organizatora 10 projekcji filmów w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy będącej tournee „Animatora 2020″, prezentującej laureatów Konkursu po zakończeniu Festiwalu. Dodatkowe pokazy wymagają osobnej pisemnej zgody producenta.
   5. Dodatkowe pokazy i prezentacje TV filmów nagrodzonych w Konkursie, odbywać się będą na podstawie odrębnie zawartych umów. 
   6. W każdym przypadku, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o udzieleniu licencji dotyczącej filmu jest ona udzielona na następujących polach eksploatacji:
    - prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia filmu (w kinach, domach kultury, etc.)

    § 9 GOŚCIE

    Organizatorzy pokrywają koszty pobytu na Festiwalu wybranych przez siebie twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal,   a także wybranych wybitnych twórców, przedstawicieli prasy, dystrybutorów, producentów i osób związanych z animacją.   Twórcy  filmów zakwalifikowanych do Konkursu przyjeżdżają do Poznania na własny koszt. Organizatorzy zapewniają   akredytację  oraz do 2 noclegów w Poznaniu w trakcie Festiwalu (do 2 dób w hotelu) jednej osobie z ekipy twórców filmu   zakwalifikowanego do Konkursu. Organizatorzy zapewniają akredytację dla twórców filmów zakwalifikowanych do pokazów   pozakonkursowych.

    § 10 UWAGI KOŃCOWE

    1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.
    2. Organizator Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora. 3. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
    4. Za wiążącą uznaje się polską wersję regulaminu.
    5. W razie sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu, prawem właściwym jest prawo polskie, a sprawy będą rozpoznawane przez sądy w Poznaniu.
    6. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.